A TIE, A TIE SOLU...

Sos colores de su veranu
su primu sole de su manzanu
iocos de istrullios in bolu
m'ammentana a tie, a tie solu.

Galu custu coro no ha cumpresu
galu non s'er datu pro arresu
prima vagabundu, como eternu nodu
pro mi ligare a tie, a tie solu.

Ti cuncedes a mie, a fura a fura
de sa tribulia mea, pacu ti curas
ma tue s'es semper zeleste donu
naschitu pro mene, pro mene solu.